بی متال 32-23 اشنایدر

2.500.000
این محصول را می‌توان، برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بی متال 13-9 اشنایدر

2.500.000
این محصول را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 6-4 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 2.5-1.6 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 0.63-1 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

کلید اتوماتیک کامپکت 160 آمپر اشنایدر

18.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 100 آمپر اشنایدر

17.000.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 80 آمپر اشنایدر

16.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار

کلید اتوماتیک کامپکت 63 آمپر اشنایدر

15.500.000
کلید اتوماتیک اشنایدر توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار