نمایش یک نتیجه

ارت پیت (دریچه بازدید چاه ارت)

2.800.000
ویژگی محصول
  • با نصب این حوضچه، بررسی عملکرد سیستم ارت به راحتی میسر می گردد.                                                               
  • عموماً دریچه بازدید مجهز به شینه ارت مسی می باشد هر چند در صورت درخواست، بدون شینه ارت نیز قابل ارائه است.