نمایش یک نتیجه

بست اسپیت Pg 13.5

10.000
جهت بستن لوله های برق و فلکسیبل تا سایز Pg 13.5 کاربرد دارد.