نمایش یک نتیجه

بست اسپیت Pg 16

10.000
کاربرد اصلی بست اسپیت ها در نصب کردن انواع لوله به دیوار است. و این کار کمی دقت و توجه