نمایش یک نتیجه

بست اسپیت Pg 21

14.500
کاربرد اصلی بست اسپیت ها در نصب کردن انواع لوله به دیوار است. و این کار کمی دقت و توجه