نمایش دادن همه 5 نتیجه

بی متال 32-23 اشنایدر

2.500.000
این محصول را می‌توان، برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بی متال 13-9 اشنایدر

2.500.000
این محصول را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 6-4 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 2.5-1.6 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.

بیمتال 0.63-1 اشنایدر

2.500.000
بیمتال را می‌توان برای حفاظت از موتورهای 3 فاز 400 ولت در شبکه‌های تا فرکانس 400 هرتز استفاده کرد.