نمایش دادن همه 2 نتیجه

سیم 1.5 افشار نژاد

80.000
سیم برق 1.5 خراسان افشارنژاد NYAF که عموماً در سیم کشی های ساختمانی به عنوان عبوردهنده جریان های مصرفی سیستم های روشنایی استفاده می شود. سیم 1/5 خراسان از هادی تماماً مسی افشان به همراه عایق PVC تشکیل شده است. بر اساس استاندارد Cenelec سیم 1/5 خراسان H07V-K می باشد که سطح ولتاژ آن 450/750 ولت می باشد.

سیم افشان 2.5 افشار نژاد

131.000
سیم 2.5 خراسان با ساختار NYAF شامل هادی مسی افشان کلاس 5 است که عایق PVC آن را احاطه کرده است. سیم افشان خراسان 2.5 سطح ولتاژی معادل 450/750 ولت را دارد.