نمایش یک نتیجه

کابل افشان 16×5 افشار نژاد

4.650.000
کابل افشان وزن تقریبی kg/km جریان مجاز در هوای C°30 (A) حداکثر مقاومت هادی در C°20 (Ω/KM) میانگین قطر خارجی